LEVERANSVILLKOR ELDNINGSOLJETJÄNST ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA

Kontrollera följande innan du beställer:

 • Påfyllningsröret är försett med en 2 tums (2") eller 3 tums (3") camlock-koppling (bild). Efter 30.6.2018 levereras inte olja till mottagare med klokoppling (gäller inte separata farmcisterner på lantbruk). Vi kan debitera en besöksavgift av kunden för gagnlösa besök. Mer information om byte av koppling >>
 • Tankbilen ska kunna komma på högst 40 m avstånd från påfyllningsstället.
 • Påfyllningsrörets mynning är inte på högre höjd än 1,5 meter. Är rörmynningen på högre höjd, förutsätter en trygg lossning att det finns en säker arbetsplattform.
 • Det ska finnas minst 150 mm fritt utrymme mellan påfyllningsröret och väggen för att lossningsslangen ska kunna fästas tätt. Dessutom ska lossningsrörets mynning vara lutad mot byggnaden så, att lossad olja inte rinner ut ur röret genom mynningen.
 • Påfyllningsrörets mynning är försedd med en trycktät fast påfyllningskoppling (typ camlock).
 • Luftrörets mynning är synlig från påfyllningsstället, är inte igensatt och har en diameter på minst 50 mm.
 • Överfyllningsspärren är vederbörligt monterad och fungerar.

Leverans

 • Vägen till oljecisternens påfyllningsmynning ska vara farbar och på vintern sandad och plogad eller renskottad. Eventuella tjälskador, mjuka vägar och tjälskador försvårar och försinkar distributionen av eldningsolja. Meddela gärna om dessa i anknytning till beställningen.
 • Leveranstiden är normalt 1–7 arbetsdagar. Leveranstiden till landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland är 0-8 arbetsdagar.
 • En dag före leveransen skickar NEOT ett textmeddelande till e-postadressen som kunden meddelade i anknytning till beställningen. Meddelandena skickas måndag-söndag kl. 8–22. Om kunden har spärr för servicenummer på sin telefon, når meddelandet om leveranstid inte kunden.
 • Oljan levereras till kundens cistern med tankbil, och den levererade mängden mäts med en officiellt godkänd mätare av vätskevolymer.
 • Oljans påfyllningstryck är alltid konstant, och påverkar inte strömningshastigheten.
 • Vid leveranser på över 2000 liter dieselbränsle garanteras att produkten kan användas i vägtrafik.
 • Vid leverans av en viss mängd godkänns en avvikelse på +/- 5 liter.
 • Vid beställning av full tank, godkänns att den beställda mängden överskrids max med 20 %.
 • Den minsta mängden som levereras utan tilläggsavgift är 1000 liter. Om den beställda mängden är under 1000 liter eller om leveransen av en annan, av säljaren oberoende, orsak underskrider den mängden, debiteras tillägg för liten leverans enligt den vid varje tid gällande tariffen.
 • Om leveransen av olja märkbart underskrider den beställda mängden t.ex. på grund av att tanken töms, levereras den resterande delen som efterleverans till oförändrat literpris. Om den felande mängden underskrider 500 liter, levereras den inte automatiskt som tilläggsbeställning. I regel faktureras både leveransen och efterleveransen som en enda leverans.
 • Kundens lossningsanvisningar ska vara exakta och avlastningsplatsen, anordningarna och cisternen ska vara tryggt tillgängliga. Transportföretaget och säljaren har rätt att vägra leverans av olja, om kundens anläggning (skydd mot överfyllning, standardenlig avlastningskoppling, luftrör, avlastningsplattform) inte är i vederbörligt skick eller är bristfällig.
 • Säljaren och transportföretaget har också rätt att vägra leverans av beställd olja, om tankbilen inte har obehindrat och tryggt tillträde till avlastningsplatsen, eller om avlastningsplatsen har brister som äventyrar trafiksäkerheten (halkskydd, bärighet).
 • Om man inte kan leverera produkter till kunden på grund av bristande snöröjning, andra hinder eller en bristfällig lossningsplats, har säljaren rätt att debitera 70 € för det onödiga besöket.

Fyllning i tunna

 • Vid leverans till tunna ska kunden göra beställningen per telefon till 010 764 9600 eller per e-post till adress eepee.oljypalvelu@sok.fi. För leverans till tunna debiteras en lossningsavgift på 30 €/tunna (moms 0 %), 37,20/tunna inkl. moms.
 • Beställning av leverans till tunna ska alltid göras på förhand, och tunnorna som produkten ska lossas i ska beskrivas tydligt. Om leverans till tunna inte har avtalats på förhand kan den del av den avtalade leveransen som eventuellt inte ryms i cisternen inte lossas i tunnor.
 • Tunnor kallas kärl med en volym på mindre än 450 liter.

Prissättning och betalning

 • Oljans pris bestäms normalt enligt beställningsdatum. Om leverans sker mer än 10 kalenderdagar från beställningsdatum, tillämpas leveransdagens pris.
 • Om den av kunden beställda mängden olja inte ryms i cisternen, har säljaren rätt att justera enhetspriset för leveransen så det motsvarar mängden som levererats.
 • Om bilen sätts i körskick mellan avlastningarna, debiteras kunden flera lossningsavgifter.
 • För påfyllning i tunna debiteras alltid en lossningsavgift per tunna.
 • Betalningstiden är ca 14 dagar från leverans. Vid delbetalning påförs det vid varje tid gällande faktureringstillägget varje betalning.
 • Kundens kredituppgifter granskas vid behov. Om kunden har registrerade betalningsstörningar har säljaren rätt att kräva betalning i förskott.
 • Om någon av Säljarens fordringar på Kunden har förfallit och inte har betalats, förfaller Säljarens samtliga fordringar på Kunden till betalning omedelbart, oberoende av de överenskomna förfallotidpunkterna eller de förfallodagar som finns angivna på fakturorna.
 • Om du vill ha fakturan per e-post, skicka en begäran om e-postfaktura: eepee.oljypalvelu@sok.fi
 • Företagskunder har även möjlighet att få e-fakturering. Ange e-fakturauppgifterna: eepee.oljypalvelu@sok.fi
 • Betalning med de vanligaste betalkorten. På kreditkortsfakturan anges Säljarens namn.
 • Företagskunder kan betala för eldningsolja även med S-Business-kort. S-Business är ett inhemskt, avgiftsfritt och kvittofritt företagskort som ger dig rabatter och förmåner på S-gruppens över 1 800 verksamhetsställen. Mer information om kortet och fakturering på s-business.fi eller via S-Business-kundtjänsten s-business@sok.fi, tfn 010 768 0820 (lna/msa). Vid betalning med S-Business-kort iakttas S-Business Oy:s kortvillkor.
 • Köpet berättigar inte till Bonus och ökar inte bonusköpsbeloppet.


Reklamationer

 • Säljaren ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att säljaren delgivits felaktig eller bristfällig information. Säljaren ansvarar inte heller för skada som uppstår på grund av felaktig lagring eller hantering av produkten eller på grund av orenheter i kundens cisterner.
 • Eventuella reklamationer ska delges säljaren utan dröjsmål, inom 7 dygn från leveransen.


Dataskydd

 • Uppgifterna som du har gett lagras i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas kundregister för handeln med brännolja. Dina personuppgifter samlas in och används för genomförande av avtalet för beställning av brännolja, för leverans och fakturering av beställningar på brännolja samt för eventuella andra kontakter som anknyter till leveranser av brännolja. Eepee Oljetjänsts dataskyddsinformation >>